Viva Wine Group publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Viva Wine Groups års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.vivagroup.se samt investerarsida https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/.

Viva Wine Groups års- och hållbarhetsredovisning beskriver bolagets verksamhet, affärsmodell, strategiska fokus och hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapporten är upprättad enligt GRI Standards 2021.

”År 2022 var mycket utmanande med krig i Europa, volatila valutor, inflation och försämrade konsumentsentiment. Trots alla utmaningar stärktes vår verksamhet. Vi fortsatte växa och ta marknadsandelar samtidigt som vi upprätthöll god lönsamhet. Vi förbättrade vår hållbarhetsprestanda, uppnådde flera viktiga hållbarhetsmål i förtid och minskade våra klimatpåverkande utsläpp per såld liter vin. Nu skruvar vi upp hållbarhetsambitionen ytterligare. Vårt mål är att halvera klimatpåverkan per såld liter vin till 2030!”

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se