Bolagsordning

[Bolagets bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 25 november 2021]

BOLAGSORDNING FÖR VIVA WINE GROUP AB

Org.nr 559178-4953

1 § Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Viva Wine Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhet
Bolagets verksamhet ska omfatta förvaltning av andelar i rörelsedrivande bolag, handel med vin samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

5 § Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 stycken och högst 240 000 000 stycken.

6 § Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

7 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska årsstämman välja en revisor eller ett revisionsbolag.

8 § Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

9 § Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

10 § Deltagande vid bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11 § Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

3. Godkännande av dagordning,

4. Val av en eller två justeringspersoner,

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förkommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

9. Val av styrelse, revisionsbolag eller revisor, och i förekommande fall, suppleanter,

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

13 § Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).