Viva Wine Group


Kommittéer

Revisionsutskott
Viva Wine Group har ett revisionsutskott som består av två ledamöter; Helen Fasth Gillstedt (ordförande) och Lars Ljungälv. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningarna samt koncernredovisning, granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende samt uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller andra tjänster utöver revisionstjänster åt bolaget samt bistå vid utarbetandet av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisorer.

Ersättningsutskott
Viva Wine Group har ett ersättningsutskott som består av två ledamöter; Anne Thorstvedt Sjöberg (ordförande) och Anders Moberg. Ersättningsutskottet ska bereda ärenden om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.