Viva Wine Group


Valberedning

Enligt Koden ska bolaget ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för den nästföljande årsstämman. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman.

Vid tidpunkten för noteringen har bolagsstämman i Viva Wine Group inte utsett en valberedning. Det är bolagets avsikt att till nästkommande årsstämma, som planeras hållas den 20 maj 2022, tillse att en valberedning inrättas.