Viva Wine Group


Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska årsstämman utse en revisor eller ett revisionsbolag.

Viva Wine Group har utsett Ernst & Young till revisorer. Andreas Nyberg är huvudrevisor. Andreas Nyberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR.
Ernst & Young AB’s adress är Box 7850, 103 99 Stockholm, Sverige.