Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser den beslutsordning genom vilka ägarna direkt eller indirekt kontrollerar företaget.

Bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Viva Wine Group leds på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Styrningen stödjer koncernens långsiktiga strategier och mål och utgör grunden för fortsatt lönsam och hållbar tillväxt. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna, samtidigt som förtroendet hos aktieägare och andra nyckelintressenter upprätthålls.

Bolaget kommer att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) från dagen för noteringen av aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market. Avvikelser från Koden kommer att rapporteras i bolagets bolagsstyrningsrapport, vilken kommer att publiceras första gången för räkenskapsåret 2021.