Styrelsens arbete

Styrelsens ansvar

Bolagets styrelse är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. I enlighet med aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema.

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter, med högst tio suppleanter.