Kommuniké från årsstämman i Viva Wine Group AB

Årsstämman 2024 i Viva Wine Group AB ("Viva Wine Group" eller "Bolaget") hölls idag den 23 maj 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Viva Wine Group samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att genomföra en utdelning på 1,55 kronor per aktie. Avstämningsdag ska vara den 27 maj 2024. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 30 maj 2024. Utdelning till innehavare av aktier uppgår till totalt 137 689 420,20 kronor.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (1 550 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 350 000 kronor (300 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 750 000 kronor (650 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Det beslutades även att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp:

  • 120 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande och 70 000 kronor (60 000 kronor) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv och Mikael Aru som styrelseledamöter. Joanna Hummel valdes till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades det att omvälja Anders Moberg som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor för Bolaget. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg Selvring kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Antagande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för valberedningen, att gälla tills vidare.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Aktiekapitalsgränserna ändrades från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 740 000 kronor och högst 2 960 000 kronor. Gränserna för antalet aktier ändrades från lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 till lägst 88 790 000 och högst 355 160 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Teckningsoptionsprogram 2021:3

Styrelsen beslutade att dra tillbaka förslaget om ändring av teckningsoptionsprogram 2021:3.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, valberedningens fullständiga förslag och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://investors.vivagroup.se/sv.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Linn Gäfvert, CFO Viva Wine Group
Tel: + 46 730 86 89 90
Email: linn.gafvert@vivagroup.se