Kommuniké från Viva Wine Groups årsstämma 2023

Årsstämman 2023 i Viva Wine Group AB ("Viva Wine Group" eller "Bolaget") hölls idag den 16 maj 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Viva Wine Group samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade genomföra en utdelning på 1,55 kronor per aktie. Avstämningsdag ska vara den 19 maj 2023. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 24 maj 2023. Utdelning till innehavare av aktier uppgår till högst 137 689 420 kronor.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 1 850 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 300 000 kronor (300 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor (650 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Det beslutades även att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp:

  • 100 000 kronor till ordförande och 60 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv och Mikael Aru som styrelseledamöter. Vidare beslutades det att omvälja Anders Moberg som styrelseordförande. Helen Fasth Gillstedt hade meddelat att hon inte stod till förfogande för omval.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor för Bolaget. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Antagande av principer för valberedning
Årsstämman beslutade att anta principer för valberedningen. Principerna är oförändrade från årsstämman 2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://investors.vivagroup.se/sv

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se