Viva Wine Group


Q1 2022: Ökande marknadsandelar i en turbulent omvärld

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Nettoomsättningen steg med 26,8 % till 871 (687) MSEK.
  • Bruttomarginalen uppgick till 25,2 % (21,5)
  • Rörelseresultatet sjönk till 65 (73) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 % (10,6).
  • EBITA, justerad, ökade till 95 (78) MSEK. EBITA-marginalen, justerad, uppgick till 10,9 % (11,4).
  • Marknadsandelen mätt i volym ökade i Sverige till 25,8 % (25,4) i Finland till 16,9 % (16,4) och i Norge till 5,5 % (3,4).
  • Anna Möller rekryterades som Chief Operating Officer och blev del av ledningsgruppen 7 mars.
  • Avtal tecknades med Speqta AB om förvarv av samtliga aktier i MyTaste & Food AB (Vinklubben), Sveriges största online community för vin. Köpeskillingen uppgick till 120 MSEK på kontant och skuldfri basis. Transaktionen slutfördes 1 april.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,50 SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • Förvärvet av MyTaste & Food AB (Vinklubben) slutfördes enligt plan med transaktion 1 april.
  • Christian Fricke, VD Viva eCom blev del av ledningsgruppen 1 april.

Emil Sallnäs, VD-kommentar:

EN STARK INLEDNING I EN TURBULENT OMVÄRLD

Viva Wine Group inledde 2022 starkt med en tillväxt på nästan 27 procent, till stor del tack vare föregående års förvärv, och tog marknadsandelar på en i övrigt svag marknad.

ETT UTMANANDE KVARTAL
Första kvartalet saknade inte utmaningar och präglades av flera faktorer som påverkade vår verksamhet. I början av året bidrog omikron till höga sjuktal och minskad vinkonsumtion. I februari inleddes det besinningslösa kriget mot Ukraina vilket har fått följdverkningar på prisutveckling, allmän oro och inte minst bristsituation på vissa insatsvaror. Tydligt är också att kunderna delvis har återgått till tidigare vanor med mer restaurangbesök och resande i takt med att restriktioner har släppts. För ett år sedan befann vi oss mitt i pandemin och vi gynnades då av ett annat konsumtionsmönster. Restriktionerna i många europeiska länder lättades inte förrän till sommaren föregående år. Sammantaget är det flera faktorer som bidrar till ett ganska utmanande kvartal.

STÄRKTA MARKNADSPOSITIONER
Trots alla utmaningar och oron i omvärlden är jag väldigt nöjd med vår utveckling under första kvartalet. Vi har stärkt vår position på samtliga nordiska monopolmarknader och ökat våra marknadsandelar. Detta är i huvudsak drivet av stark produktutveckling. Bäst har det gått i Norge där vi ökade vår andel med två procentenheter. I Finland har vi återtagit vår position som näst störst på marknaden och i Sverige har vi ytterligare förstärkt vår förstaplats. E-handelsmarknaden i Europa har normaliserats från en mycket speciell period föregående år då försäljningen var driven av ett nedstängt samhälle. Samtidigt kan vi se att kunderna, som har vant sig vid att handla online, även fortsättningsvis kommer att göra det och vi fortsätter vår satsning att expandera på nya marknader.

ÖKADE KOSTNADER GER TILLFÄLLIG MARGINALPRESS
Flera omvärldsfaktorer har drivit upp kostnaderna och, förutom stigande inflation, har krig och containerbrist inneburit ökade produkt- och transportkostnader. Det bidrog till en något lägre lönsamhet i första kvartalet eftersom den första prisjusteringsperioden, som är styrd av monopolen, inträffade först i mars. Att bibehålla marginalerna framåt är väldigt viktigt för oss och vi kommer att göra flera prisjusteringar på samtliga marknader för att skydda våra marginaler.

FÖRSTÄRKT LEDNINGSGRUPP FÖR ÖKAD UTVÄXLING
Efter ett mycket intensivt 2021 med rekordförvärv och börsnotering, är fokus nu att ta fram synergierna och optimera verksamheterna. I Tyskland pågår integrationen av vår e-handelsverksamhet för fullt, inklusive lageroptimering, vilket kommer att vara klart i mitten av nästa år. Under kvartalet beslöt vi att förtydliga e-handelsverksamhetens strategiska betydelse genom att från 1 april utöka ledningsgruppen med Christian Fricke, VD för Viva eCom.

På den nordiska marknaden finns mycket synergier att göra inom flera områden, till exempel produktutveckling. Därför rekryterade vi i mars Anna Möller till COO, med tydligt uppdrag att optimera våra verksamheter på de nordiska monopolmarknaderna. Hon har en perfekt bakgrund för detta med en lång erfarenhet från branschen. Anna och Christian är två viktiga pusselbitar för att ta Viva Wine Group till nästa nivå.

FORTSATT FOKUS PÅ FÖRVÄRV
Vi ser fortsatt många spännande förvärvsmöjligheter både i Europa och i Norden och en stor del av min egen tid går till just detta. Vi har en historik av framgångsrika förvärv och det har alltid varit viktigt att hitta verksamheter som kompletterar oss på rätt sätt. Förvärvet av Mytaste Food & Beverage AB, ägare till Vinklubben, är ett exempel på det. Vinklubben är Sveriges största online community för vin med 1,6 miljoner medlemmar. Att komma kunden så nära som möjligt är en del
av vår strategi.

Det är svårt inte avsluta med att säga något om det ohyggliga kriget i Ukraina. Viva Wine Group påverkas bara indirekt av kriget och vi har beredskap och planer för att parera detta. Men våra tankar går till alla de människor som drabbas direkt av kriget och vi har bidragit på det sätt vi kunnat med donationer till internationella hjälporganisationer. Jag hoppas av hela mitt hjärta att vi snart får ett slut på detta krig och det lidande och turbulens som kriget medfört.

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group
Stockholm, maj 2022

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf.

Offentliggörande och presentation
Viva Wine Groups delårsrapport för första kvartalet 2022 offentliggörs den 12 maj 2022 kl 08:00. Samma dag kl 11:30 hålls en websänd telekonferens med VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert. Telekonferensen och presentationen nås på: https://financialhearings.com/event/44358. Presentationen kommer också göras tillgänglig på https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se

Viva Wine Group är Nordens ledande vinkoncern med en stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin. Vi är en entreprenörsdriven företagsgrupp med huvudkontor i Stockholm och som utvecklats genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Viva Wine Group utvecklar, marknadsför och säljer både egna och andras varumärken och erbjuder prisvärda kvalitetsviner från hela världen till konsumenter i Norden, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike och Nederländerna. Hållbarhet är en av våra främsta drivkrafter och vi är ledande inom ekologiskt och etiskt certifierat vin. www.vivagroup.se