Q1 2023: Stabil tillväxt och rekordhöga marknadsandelar

Januari – Mars 2023

  • Nettoomsättningen steg med 1,3 % till 883 (871) MSEK.
  • EBITA, justerad, minskade till 68 (95) MSEK. EBITA-marginalen, justerad, uppgick till 7,7 % (10,9).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 84 (100) MSEK.
  • Rörelseresultatet minskade till 38 (65) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 % (7,5). Förändringen förklaras till stor del av ofördelaktig valutakurs.
  • Marknadsandelen mätt i volym ökade på alla våra nordiska marknader. I Sverige ökade andelen till 26,7 % (25,8) i Finland till 18,8 % (16,9) och i Norge till 5,9 % (5,5).
  • Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,56) SEK.

Emil Sallnäs, VD-kommentar:

REKORDHÖGA MARKNADSANDELAR I NORDEN OCH BIBEHÅLLEN LÖNSAMHET I ECOM

Viva Wine Group inledde 2023 med ett stabilt första kvartal – vi bibehöll lönsamheten i vår Europeiska e-handel och växte på alla de nordiska marknaderna med rekordhöga marknadsandelar.

STABIL TILLVÄXT TROTS SVÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR
Mot bakgrund av det tuffa marknadsklimatet levererade vi ett stabilt första kvartal med en tillväxt på 1,3 procent. Segment Norden utvecklades starkt med en organisk tillväxt på hela 8,1 procent. Även Sverige hade ett bra kvartal med en organisk tillväxt på 5,0 procent. Viva eCom känner fortfarande av pendelsvängen på e-handelsmarknaden men börjar se tecken på en stabilisering och kommande vändning.

Den justerade EBITA-marginalen för kvartalet landade på 7,7 procent, en nivå jag är nöjd med givet kostnadsökningar och utmanande valutakurs.

STARK START PÅ DE NORDISKA MONOPOLMARKNADERNA
Under det första kvartalet har vi fortsatt ta marknadsandelar på samtliga nordiska monopolmarknader. Faktum är att vi nådde rekordnivåer på samtliga tre monopolmarknader. Den totala alkoholmarknaden minskade sin marknadsvolym med
2,2 procent samtidigt som vi ökade vår totala marknadsvolym med 2,7 procent.

Norge har återigen gjort ett starkt kvartal och är den marknad där vår försäljning har ökat mest, hela 7,0 procent i en marknad som minskade med -1,6 procent, sett till volym. Finland är det land där den ekonomiska avmattningen märks tydligast och i kombination med en aktiv gränshandel har monopolförsäljningen minskat mer där än i Norge och Sverige. Trots detta har vi ökat försäljningen i Finland och därmed också våra marknadsandelar som närmade sig 19 procent. I Sverige nådde vi den högsta marknadsandelen någonsin med 26,7 procent i kvartalet.

MARGINALPRESS FRÅN VALUTAEFFEKTER
Förutom kostnadsökningar på insatsvaror, logistik och frakt, primärt drivet av inflationen, har vi en stor utmaning med den ogynnsamma växelkursen mot EUR. Vi har använt prisjusteringsfönstren för att kompensera för kostnadsökningarna. Men i en konkurrensutsatt marknad är det givetvis en balansakt. Volymer och marknadsandelar är viktiga parametrar att väga in och vi hoppas även att Riksbankernas ansträngningar så småningom ska få bukt med de svaga svenska och norska valutorna. Därför ser vi att vår EBITA-marginal kommer att vara pressad även en tid framåt.

STABILISERING I E-HANDELSMARKNADEN
Nettoomsättningen i Viva eCom backade med 11,2 procent i kvartalet men vi börjar samtidigt se vissa positiva tecken på den europeiska e-handelsmarknaden. Det senaste kvartalet har genomsnittligt ordervärde på sålda viner i de olika segmenten ökat, delvis till följd av inflationen, men även till följd av vårt strategiska arbete för att öka antalet sålda flaskor per order samt en ökad andel av återkommande kunder.

Vårt breda produktsortiment i alla prisklasser och snabba marknadsanpassning har varit en stor fördel. Arbetet med att omstrukturera Viva eCom fortsätter enligt plan. Trots minskad omsättning har vi behållit justerad EBITA på samma nivå som första kvartalet föregående år samt även ökat justerad EBITA-marginal.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE GER RESULTAT
Vårt arbete med att minska klimatpåverkan från transporter och förpackningar fortsätter ge resultat vilket visar på betydelsen av vår övertygelse och styrkan i vårt arbetssätt. Vi har nu uppfyllt eller är på god väg att uppfylla alla våra hållbarhetsmål för 2023, varför vi ställer in siktet mot 2030: Att halvera klimatpåverkan per såld liter.

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR KOMMANDE KVARTAL
Att växa den nordiska verksamheten under rådande marknadsförutsättningar är ett styrketecken. Vi har återigen visat att vår affärsmodell gör oss snabbfotade och relevanta i alla marknadsklimat. Vårt arbete med effektiviseringen av Viva eCom kommer att leverera synliga resultat under andra halvåret. Samtidigt jobbar vi aktivt för att hitta nästa förvärv att lägga till vår redan lönsamma e-handelsaffär. Här ser vi att prisförväntningarna har kommit ned, vilket gör mig optimistisk inför att hitta nästa pusselbit till Viva eCom.

Marknaden må ha lite motvind nu men jag konstaterar att Viva Wine Group står starkt trots ogynnsamma makrofaktorer.

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group
Stockholm, maj 2023

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf.

Offentliggörande och presentation
Viva Wine Groups delårsrapport för första kvartalet 2023 offentliggörs den 17 maj 2023 kl 08:00. Samma dag kl 11:00 hålls en webbsänd telekonferens med VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert. Telekonferensen och presentationen nås på: https://financialhearings.com/event/45871. Presentationen kommer också göras tillgänglig på https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se

Linn Gäfvert, CFO
Tel: +46 73 086 89 90
Email: linn.gafvert@vivagroup.se