Q1 2024: Fortsatt stark tillväxt i Norden

Januari – Mars 2024

  • Nettoomsättningen ökade med 2,4 % till 904 (883) MSEK.
  • EBITA, justerad, minskade till 57 (68) MSEK. EBITA-marginalen, justerad, uppgick till 6,3 % (7,7).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 96 (84) MSEK.
  • Rörelseresultatet minskade till 33 (38) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 % (4,3).
  • Marknadsandelen mätt i volym ökade på alla våra nordiska marknader. I Sverige ökade andelen till 28,1 % (26,7), i Finland till 21,1 % (18,8) och i Norge till 6,8 % (5,9).
  • Vinst per aktie uppgick till 0,44 (0,30) SEK.

Väsentliga händelser i kvartalet

  • Per 1 januari 2024 slogs Viva Wine Groups svenska dotterbolag Chris Wine & Spirits AB och Winemarket Nordic AB samman och bildade Morningstar Brands AB.
  • Viva Wine Group slutförde under det första kvartalet förvärvet av den norska vinleverantören Target Wines AS.

Emil Sallnäs, VD-kommentar:

REKORDHÖGA MARKNADSANDELAR I NORDEN – FORTSATT EXPANSION INOM ECOM
Första kvartalet visade stark organisk tillväxt och ökade försäljningsvolymer i Norden. Vår europeiska e-handel var fortsatt påverkad av svagt konsumentsentiment men vi har förväntningar om en vändning under året.

FORTSATT TILLVÄXT I EN UTMANANDE MARKNAD
Viva Wine Group levererade ett stabilt första kvartal med en organisk tillväxt på 2,8 procent och en justerad EBITA-marginal på 6,3 procent. Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna översteg för första gången 4 miljarder SEK, trots de fortsatt utmanande marknadsförutsättningarna.

Vår nordiska verksamhet utvecklades starkt med en organisk tillväxt på hela 6,1 procent. I den europeiska e-handelsmarknaden känner vi fortfarande av det låga konsumentsentimentet. Men svaga positiva signaler i marknaden bidrar till att vi har fortsatta förväntningar om en vändning under senare delen av året.

ÖKANDE NORDISKA MARKNADSANDELAR
Vi fortsätter ta marknadsandelar på alla monopolmarknader och nådde nya rekordnivåer på samtliga marknader för första kvartalet. Försäljningsvolymerna i Norden ökade 7,5 procent, i en marknad som, trots positiva effekter från den tidiga påsken i år, endast växte med 0,4 procent. Efter alkoholskattehöjningar i början av året, tillsammans med väl avvägda prisjusteringar, ser vi att konsumenterna har varit fortsatt lojala till vår starka portfölj av varumärken.

I Sverige ser vi en trend mot ökad försäljning av rosé- och mousserande viner och har haft många lanseringar under kvartalet. I Vinordic Wine Challenge 2024 fick många av våra produkter stor uppmärksamhet och vi prisades inom flera kategorier. Totalt fick vi hela 46 medaljer.

I Norge växte vi både organiskt och genom förvärvet av Target Wines som utvecklades positivt, helt enligt förväntningarna.

I Finland ser vi att vår långsiktiga strategi att öka marknadsandelarna framförallt inom vita- och mousserande viner gett gott resultat.

VALUTAEFFEKTER FORTSÄTTER PRESSA BRUTTOMARGINAL I NORDEN
Bruttomarginalen för Norden sjönk i kvartalet och landade på 14,4 procent. Vi har inte fullt ut kunnat dra nytta av förstärkningen av den svenska och norska kronan från början av året då vi delvis har valutasäkringar från tidigare kvartal. Vi förväntar oss framåt att se en gradvis förbättring, vilken dock är beroende av hur valutakursutvecklingen ser ut framöver.

Samtidigt fortsätter vi att jobba med god kostnadskontroll och vår väl fungerande strategi för prisjusteringar.

STARK BRUTTOMARGINAL I VIVA ECOM
Konsumentsentimentet på de europeiska e-handelsmarknaderna var i kvartalet avvaktande, särskilt på den tyska marknaden. Försäljningen i eCom var lägre än samma kvartal 2023 och påverkades av den svagare marknaden och vissa förskjutningar i marknadsföringskampanjer mellan åren. Dock visar Viva eCom en fortsatt stark bruttomarginal på 39,8 procent. Rörelsekostnaderna är lägre än föregående år, främst drivet av lägre personalkostnader, och vi fortsätter att balansera tillväxt och lönsamhet.

VI FORTSATTE VÅR EXPANSION I EUROPA
I marknadsrapporter ser vi försiktigt positiva tecken på att en vändning i konsumentsentimentet i Tyskland kan komma under 2024. Samtidigt finns det en stark tillväxtpotential i Östeuropa. I kvartalet fortsatte vi vår expansion österut och lanserade Weinfürst i Bulgarien där utvecklingen hittills ser lovande ut. I och med detta är vi nu etablerade på 11 marknader i Central- och Östeuropa och har utökat vår marknadspotential till totalt 230 miljoner konsumenter. Vårt fokus framöver är på att fortsätta växa på dessa marknader.

VI FÖRBEREDER OSS INFÖR CSRD
Under kvartalet har vi konsoliderat våra hållbarhetsresultat från 2023. Vår klimatpåverkan från förpackningar har minskat under året – både klimatsmarta förpackningar och förpackningar i lättviktsglas har ökat i andel. Framåt har vi en fortsatt ambitiös hållbarhetsagenda och fullt fokus ligger på förberedelser och implementering av kommande EU direktiv kring hållbarhetsrapportering (CSRD).

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FRAMÅT
Trots tuffa marknadsförutsättningar fortsätter vi att växa verksamheten i Norden och håller uppe bruttomarginalerna i Viva eCom. Våra framgångar i Norden är ett starkt kvitto på att vår affärsmodell verkligen fungerar och att snabbheten att anpassa oss till förändrad efterfrågan är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Viva eCom har en stark och skalbar plattform som vi kommer att få utväxling på när marknaden i Europa vänder, vilket vi förväntar oss att den gör under året. Vi söker fortsatt efter nästa förvärv i Europa men har samtidigt höga kvalitetskrav.

Vi ser stor potential framåt. Viva eCom har haft en bra start försäljningsmässigt i andra kvartalet och trenden går mot organisk tillväxt. I Finland har ett lagförslag om att sälja vin upp till 8 procent i vanliga livsmedelsbutiker lagts fram. Detta förväntas träda i kraft under andra kvartalet och skulle kunna bidra positivt till vår försäljning. Tillsammans med medvind från våra nordiska marknader och en förväntan om en positivare marknad i Europa ger detta mig en bra känsla för 2024.

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group
Stockholm, maj 2024

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf.

Offentliggörande och presentation
Viva Wine Groups delårsrapport för Q1 2024 offentliggörs den 16 maj 2024 kl 08.00. Samma dag kl 11.00 hålls en videokonferens med VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert. Videokonferensen nås på följande länk: https://financialhearings.com/event/48950. Presentationen görs även tillgänglig på https://investors.vivagroup.se/.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Linn Gäfvert, CFO
Tel: +46 73 086 89 90
Email: linn.gafvert@vivagroup.se