Viva Wine Group


Q2 2022: Stark förvärvsdriven tillväxt och stabila nordiska marknader

April – Juni 2022

 • Nettoomsättningen steg med 27,8 % till 999 (782) MSEK.
 • Rörelseresultatet sjönk med 6,0 % till 68 (72) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 6,8 % (9,2).
 • EBITA, justerad, ökade till 96 (79) MSEK. EBITA marginalen, justerad, uppgick till 9,6 % (10,1).
 • Marknadsandelen ökade i Sverige till 25,2 % (25,0) i Finland till 15,7 % (14,9) och i Norge till 5,2 % (3,8).

Januari – Juni 2022

 • Nettoomsättningen steg med 27,3 % till 1870 (1469) MSEK.
 • Rörelseresultatet sjönk med 8,1 % till 133 (145) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 % (9,9).
 • EBITA, justerad, ökade till 191 (157) MSEK. EBITA marginalen, justerad, uppgick till 10,2 % (10,7).
 • Marknadsandelen ökade i Sverige till 25,4 % (25,2) i Finland till 16,2 % (15,6) och i Norge till 5,3 % (3,6).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Förvärvet av MyTaste & Food AB (Vinklubben) slutfördes enligt plan med transaktion 1 april.
 • Styrelsens förslag om ordinarie utdelning på 1,50 SEK per aktie samt val av Lars Ljungälv till ordinarie styrelseledamot antogs av årsstämman 20 maj.
 • 81 procent i aktierna i Viva Global AB (Viva China) avyttrades till Vin och Vind AB, ett till Viva Wine Group närstående bolag, 1 juni.

Väsentliga händelser under perioden

 • Avtal tecknades med Speqta AB om förvärv av samtliga aktier i MyTaste & Food AB (Vinklubben), Sveriges största online community för vin. Köpeskillingen uppgick till 120 MSEK på kontant och skuldfri basis. Transaktionen slutfördes 1 april.

Emil Sallnäs, VD-kommentar:

STARK FÖRVÄRVSDRIVEN TILLVÄXT OCH STABILA NORDISKA MARKNADER
De nordiska monopolmarknaderna uppvisade fortsatt stabil utveckling i andra kvartalet medan segment eCom har fortsatt höga jämförelsetal drivet av pandemin. Kostnadsökningar satte tillfällig press på lönsamheten.

FÖRVÄRVSDRIVEN TILLVÄXT
Vi har ett aktivt år bakom oss med flertal förvärv som bidrar till vår tillväxt. Tillväxten i kvartalet uppgick till 28 procent vilket i stor utsträckning kan tillskrivas förvärven av Vicampo, Norwegian Beverage Group, Pietro di Campo och Vinklubben. Vi fortsätter att utvecklas bättre än marknaden i Sverige, Finland och Norge och vi börjar också få mer normala jämförelseperioder i takt med att pandemieffekterna försvinner. Vi tog marknadsandelar i alla monopolmarknader i förhållande till föregående år och återigen utvecklades Norge mycket starkt i kvartalet. Inom eCom-segmentet har vi fortsatt höga jämförelsetal men vi ser alltjämt ett stort intresse att handla vin online. Med våra differentierade e-handelskoncept med sikte på olika priskategorier står vi väl rustade för att hantera förändringar i e-handelskonsumentens köpmönster.

ÖVERGÅENDE MARGINALPRESS
Kriget i Ukraina har skapat en global bristsituation på glas och vissa andra centrala insatsvaror, vilket medfört ökade kostnader och delvis längre ledtider. Kriget tillsammans med en snabbt stigande inflation och ökade transportkostnader har inneburit tillfällig påverkan på våra marginaler. Den svaga utvecklingen av svenska kronan har också påverkat våra marginaler negativt som följd av vår höga kostnadsexponering mot Euron. Vi säkrar vår valutaexponering och har i kvartalet och under halvåret stora positiva effekter av våra säkringar i finansnettot.

Andra kvartalet är normalt vår aktivaste period med många produktlanseringar och kundaktiviteter vilket driver marknadsföringskostnader. Kostnadsökningarna kommer att kompenseras genom prisökningar men där finns en tidsförskjutning. Till skillnad från e-handelsmarknaden kan prisjusteringar på monopolmarknaderna endast göras två till tre gånger årligen vid tidsbestämda prissättningsfönster och vi gjorde en första justering av priserna i mars. Vi avser att genomföra ytterligare prisökningar vid kommande tillfällen men detta innebär att vi kommer att ha en viss fördröjning innan lönsamheten är återställd.

OPERATIONELL EXCELLENS
För oss innebär operationell excellens bland annat en effektiv verksamhet med stora synergier och så få onödiga kostnader som möjligt. På de nordiska monopolmarknaderna har vår nya COO satt högsta fart med att öka synergier och optimera allt från produktutveckling till logistiklösningar. Detta innebär inte bara förbättrad lönsamhet utan också att integrationen av framtida förvärv blir väsentligt smidigare och att vi snabbare kan få ut synergivinsterna.

Vi har förtydligat vår strategi att fokusera på kärnverksamheterna och som ett led i det avyttrades verksamheten i Kina under kvartalet. Vi ser att de nordiska monopolmarknaderna och e-handelsmarknaden i Europa erbjuder tillräckligt med tillväxtmöjligheter.

ORO SKAPAR MÖJLIGHETER
Första halvåret 2022 har varit turbulent på många sätt och vi har fått möta ett antal utmaningar men i det stora perspektivet är vi trygga med framtidsutsikterna. Vi arbetar intensivt på att effektivisera vår verksamhet och samtidigt växa både organiskt och genom förvärv. Vår underliggande affär är stabil och vi kommer att stärka lönsamheten successivt genom prisjusteringar och synergier. Vi ser även intressanta förvärvsmöjligheter på sikt.

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group
Stockholm, augusti 2022

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf.

Offentliggörande och presentation
Viva Wine Groups delårsrapport för första kvartalet 2022 offentliggörs den 25 augusti 2022 kl 08:00. Samma dag kl 11:00 hålls en websänd telekonferens med VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert. Telekonferensen och presentationen nås på: https://financialhearings.com/event/44427. Presentationen kommer också göras tillgänglig på https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se