Q2 2023: Fortsatt organisk tillväxt och ytterligare stärkt marknadsposition i Norden

April – Juni 2023

 • Nettoomsättningen steg med 4,8 % till 1047 (999) MSEK.
 • EBITA, justerad, minskade till 77 (96) MSEK. EBITA marginalen, justerad, uppgick till 7,4 % (9,6). Förändringen förklaras huvudsakligen av negativa valutaeffekter.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 21 (53) MSEK.
 • Rörelseresultatet sjönk med 30,9 % till 47 (68) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 % (6,8).
 • Marknadsandelen, mätt i volym, ökade på alla nordiska monopolmarknader. Marknadsandelen ökade i Sverige till 26,0 % (25,2) i Finland till 18,7 % (15,7) och i Norge till 5,6 % (5,2).
 • Vinst per aktie uppgick till 0,46 (0,82) SEK.

Januari – Juni 2023

 • Nettoomsättningen steg med 3,2 % till 1930 (1870) MSEK.
 • EBITA, justerad, minskade till 145 (191) MSEK. EBITA-marginalen, justerad, uppgick till 7,5 % (10,2). Förändringen förklaras huvudsakligen av negativa valutaeffekter.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 105 (153) MSEK.
 • Rörelseresultatet sjönk till 84 (133) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 4,4 % (7,1).
 • Marknadsandelen, mätt i volym, ökade på alla nordiska monopolmarknader. Marknadsandelen ökade i Sverige till 26,3 % (25,4) i Finland till 18,7 % (16,2) och i Norge till 5,8 % (5,3).
 • Vinst per aktie uppgick till 0,76 (1,38) SEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Rörelsesegmenten Sverige och Norden har under kvartalet slagits ihop i segmentsredovisningen. Från och med delårsrapporten för Q2 2023 kommer verksamheten för de tre monopolmarknaderna redovisas i ett sammanslaget rörelsesegment, Norden.
 • Utdelning på 1,55 kronor per aktie beslutades av årsstämman 16 maj och betalades ut 24 maj.

Emil Sallnäs, VD-kommentar:

STARK TILLVÄXT OCH VÄXANDE MARKNADSPOSITION PÅ DE NORDISKA MONOPOLMARKNADERNA
Segment Norden levererar ännu ett kvartal med organisk tillväxt och stärkta marknadsandelar på monopolmarknaderna Sverige, Finland och Norge. Tillväxten i kvartalet var klart över målet och långt bättre än den underliggande marknaden. Utvecklingen i Viva eCom stabiliseras och levererar goda bruttomarginaler.

FORTSATT TILLVÄXT TROTS SVAG MARKNAD
Viva Wine Group gjorde ett solitt andra kvartal med en tillväxt på 4,8 procent i en marknad med fortsatt utmanande förutsättningar. Våra nordiska verksamheter, som vi från och med detta kvartal redovisar som ett segment, levererade en organisk tillväxt på 7,1 procent – vilket är mer än dubbelt så mycket som de lokala marknadernas totala tillväxt. Samtidigt ser vi vissa tecken på en ljusning på de europeiska e-handelsmarknaderna.

Det andra kvartalets justerade EBITA-marginal uppgick till 7,4 procent, trots fortsatt utmanande växelkurser mot EUR.

TILLVÄXT LÅNGT ÖVER MÅLEN I NORDEN
Segment Norden levererade en mycket stark försäljning i andra kvartalet. En viktig anledning är vårt långsiktiga arbete för att förbättra produktmixen i Norge och Finland där vi gjort satsningar på att stärka upp vårt utbud av vita viner, roséviner och mousserande. Strategin fick mycket stort genomslag i det gynnsamma vädret och båda länderna överträffade sina försäljningsmål med råge. Den största tillväxten såg vi i Finland, där vi ökade vår försäljningsvolym med hela 15,6 procent i en marknad som backade med 2,8 procent. I Norge ökade volymen med 6,0 procent medan den underliggande marknaden backade med 2,1 procent.

FORTSATT MARGINALPRESS FRÅN VALUTAEFFEKTER
Även i detta kvartal var valutaeffekterna betydande i den svenska och norska verksamheten, medan distributions- och materialpriser har stabiliserats. Vi jobbar aktivt med att balansera valutaeffekterna med strikt kostnadskontroll och avvägda prisjusteringar.

STABILA BRUTTOMARGINALER INOM E-HANDELN
Vår europeiska e-handel fortsätter leverera en stabil bruttomarginal, mycket tack vare aktivt arbete med att optimera produktmix. Konsumentsentimentet är fortfarande lågt i kölvattnet av inflation och höga räntor, vilket påverkar e-handelsmarknaden i stort. Våra försäljningsvolymer minskade därför i andra kvartalet, men inte lika mycket som tidigare och det finns tecken på en begynnande återhämtning på den europeiska e-handelsmarknaden.

Lanseringen på nya centraleuropeiska marknader går enligt plan. Vårt konsoliderings- och effektiviseringsarbete fortsätter också som planerat och vi ser fram emot invigningen av det nya e-handelslagret inför julhandeln.

BRANSCHLEDANDE HÅLLBARHETSPRESTANDA
Under det andra kvartalet släppte vi vår femte hållbarhetsrapport, som även denna gång följde den senaste versionen av GRI-standarderna och blev granskad och godkänd av våra revisorer. Vi noterade ytterligare förbättring av vår klimatprestanda jämfört med tidigare år, med en minskning om 3 procent per såld liter. Med denna minskning förstärker vi vår branschledande position. Enligt den senaste rapporten från den svenska dryckesbranschens klimatinitiativ har Vivas svenska bolag i snitt en klimatpåverkan per såld liter som ligger 28 procent under branschsnittet för vin och spritbolag.

RÄTTSFALL GER ÖKAD REGULATORISK TYDLIGHET
Den 7 juli kom domen i Högsta domstolen i Systembolagets mål mot Winefinder. Domstolen klargjorde att distanshandel från andra europeiska länder till Sverige är laglig enligt nuvarande alkohollag. Vi bedömer inte att detta kommer att ha någon betydande påverkan på marknaden eller monopolet, då distanshandel till Sverige redan varit etablerad under en längre tid. Viva Wine Group bedriver i dagsläget inte någon e-handel mot den svenska marknaden men vi välkomnar ett tydliggörande i denna fråga och följer utvecklingen noga.

STABIL AFFÄRSMODELL SKAPAR NYA MÖJLIGHETER
Trots utmanande marknadsförutsättningar har vi levererat ett starkt kvartal, med lyckade produktlanseringar, bra försäljning i Norden och stabil lönsamhet inom vår europeiska e-handel. Vår stabila affärsmodell, flexibla arbetssätt, löpande innovationsarbete och unika konsumentkunskap gör
att vi snabbt kan anpassa oss till rådande marknadsförutsättningar och trender samtidigt som vi skapar synergier och har noggrann kostnadskontroll. Vi arbetar aktivt med att hitta lämpliga förvärvskandidater som kan stärka vår e-handelsverksamhet men vi är samtidigt kräsna och prismedvetna.

Viva Wine Group har med andra ord en stabil grund att stå på, oavsett vartåt vindarna blåser.

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group
Stockholm, augusti 2023

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf.

Offentliggörande och presentation
Viva Wine Groups delårsrapport för andra kvartalet 2023 offentliggörs den 29 augusti 2022 kl 08:00. Samma dag kl 11:00 hålls en websänd telekonferens med VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert. Telekonferensen och presentationen nås på: https://financialhearings.com/event/45872 Presentationen kommer också göras tillgänglig på https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se

Linn Gäfvert, CFO
Tel: +46 73 086 89 90
Email: linn.gafvert@vivagroup.se