Viva Wine Group


Q3 2022: Stärkt marknadsposition och positiva engångseffekter

Juli – September 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 8,5 % till 902 (831) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 48 % till 116 (78) MSEK. Rörelsemarginalen har påverkats positivt av engångseffekter och uppgick till 12,8 % (9,4).
 • EBITA ökade med 63 % till 150 (92) MSEK vilket inkluderar positiva engångseffekter om 65 MSEK från försäljning av en lagerfastighet.
 • EBITA, justerad, minskade till 87 (98) MSEK. EBITA-marginalen, justerad, uppgick till 9,6 % (11,8).
 • Vinst per aktie uppgick till 0,96 (0,70) SEK.
 • Marknadsandelen ökade i Sverige till 25,3 % (25,2) i Finland till 15,9 % (15,5) och i Norge till 5,0 % (3,9).

Januari – September 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 20,5 % till 2 772 (2 300) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 11,7 % till 249 (223) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 % (9,7).
 • EBITA ökade med 37 % till 333 (243) MSEK.
 • EBITA, justerad, ökade till 278 (255) MSEK. EBITA-marginalen, justerad, uppgick till 10,0 % (11,1).
 • Vinst per aktie för perioden uppgick till 2,34 (2,25) SEK.
 • Marknadsandelen ökade i Sverige till 25,4 % (25,2) i Finland till 16,1 % (15,5) och i Norge till 5,2 % (3,7).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Försäljning av lagerfastighet i Tyskland som led i att effektivisera e-handelsverksamheten i Europa. Resultateffekt på EBITA uppgick till 65 MSEK i kvartalet.

Väsentliga händelser under perioden

 • Vin och Vind AB, ett till Viva Wine Group närstående bolag, förvärvade 81 procent i aktierna i Viva Global AB (Viva China) 1 juni.
 • Förvärvet av MyTaste & Food AB (Vinklubben). Köpeskillingen uppgick till 120 MSEK på kontant och skuldfri basis. Transaktionen slutfördes 1 april.
 • Förstärkt ledningsgrupp med ny COO och VD för Viva eCom.

Emil Sallnäs, VD-kommentar:

ÖKADE MARKNADSANDELAR I NORDEN OCH FORTSATT EFFEKTIVISERING I EUROPA

Vi hade en stabil utveckling på de nordiska monopolmarknaderna och ökade våra marknadsandelar i samtliga länder. Arbetet med effektivisering och expansion av e-handelsverksamheten i Europa fortsätter och vi sålde i kvartalet en lagerfastighet i Tyskland.

MARKNADSSENTIMENT PÅVERKAR KUNDBETEENDE
Detaljhandelsmonopolens försäljningsvolymer minskade i kvartalet drivet av både ett samhälle utan covidrestriktioner och ett allmänt sämre marknadssentiment som följd av inflations och recessionsoro. Det är tydligt att kunderna också efterfrågar viner i de lägre prisklasserna. Att vi samtidigt har ökat våra marknadsandelar visar styrkan i vårt produktsortiment och det kontinuerliga arbetet med innovation och produktutveckling.

Inom segment eCom har den organiska tillväxten varit negativ vilket förklaras framför allt av en återgång till gamla beteenden men även en allmänt sämre konjunktur med ökad priskänslighet. Här ser vi stora fördelar med vårt breda produkterbjudande och en digital D2C-affär där vi kan möta kundernas efterfrågan på billigare produkter. I den delen av affären ser vi tillväxt under kvartalet.

EFTERSLÄPNING I MARGINALER
Vissa initiala effekter som kriget i Ukraina medförde har vi nu hanterat, men följderna som kriget innebär för ökade kostnader på såväl insatsvaror som distribution påverkar marginalerna negativt. Den svaga svenska kronan sätter också press på våra rörelsemarginaler. Vi hanterar det genom valutasäkringar men det finns givetvis en balansgång då kursutvecklingen är svår att förutse. Vi planerar att stegvis kompensera för kostnadsökningarna men det finns fördröjningseffekter då prisjusteringar på de nordiska monopolmarknaderna enbart kan göras vid förutbestämda prissättningsfönster. På den svenska marknaden inföll detta prisjusteringsfönster i september och i Finland och Norge i oktober, vilket medför att effekten slår igenom först under fjärde kvartalet. Inom eCom är prismekanismen mer momentan och vi arbetar även aktivt med produktmix och sortiment. Det innebär att vi snabbare kan kompensera för kostnadsökningar, vilket syns i den förbättrade lönsamheten i kvartalet.

EFFEKTIVISERING OCH LÖNSAM EXPANSION I ECOM
I slutet av kvartalet sålde vi en av våra lagerlokaler i Tyskland. Förutom att affären gav en positiv effekt på 65 MSEK på EBITA-nivå, är den ett viktigt steg för att skapa en effektiv organisation och logistik inom segment eCom. Det finns stora synergivinster att göra med att centralisera vissa funktioner inom e-handel och det är ett av våra viktigaste fokusområden för eCom. Vi jobbar även aktivt vidare med att expandera på fler marknader men är även aktiva med att undersöka förvärvskandidater som passar i vår struktur. Vår högsta prioritet är lönsamhet med eller utan nya förvärv.

VÅR HÅLLBARHETSAGENDA GER RESULTAT
En mycket positiv effekt av samhällen utan Covid restriktioner är att vi åter har kunnat besöka våra producenter. Under kvartalet har vi återupptagit arbetet med egna uppföljningar och oberoende hållbarhetsrevisioner. Det är glädjande att se hur våra producenter inspireras av Viva Wine Groups ambitiösa hållbarhetsagenda. Det finns en stark vilja hos producenter att möta ändrade odlingsförutsättningar och främja hållbar produktion. Det märks inte minst genom satsningar på hållbarhetscertifieringar samt investeringar i vatten- och energieffektiviseringar, inklusive installationer av solpaneler för minskad klimatpåverkan, ökad självförsörjning på el och minskade energikostnader. Vi kan också glädjande konstatera att årets skördar har blivit riktigt bra trots ett turbulent väderår med svår torka. Det här är positivt för kommande år och kommer bidra till stabilare priser på vår viktigaste insatsvara.

Vi upplever en marknad med en svagare köpkraft och förändrat kundbeteende. Samtidigt fortsätter vi att göra det vi är bra på. Med hög aktivitet på monopolmarknaderna ser vi till att erbjuda bra produkter som efterfrågas och ökar därför också våra marknadsandelar. Inom vår eCom-affär finns mycket kvar att göra både med effektivisering och utveckling och vi ser stora möjligheter för segmentet att växa med god lönsamhet. Det är detta som är styrkan i vårt bolag.

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group
Stockholm, november 2022

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf.

Offentliggörande och presentation
Viva Wine Groups delårsrapport för tredje kvartalet 2022 offentliggörs den 16 november 2022 kl 08:00. Samma dag kl 11:00 hålls en websänd telekonferens med VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert. Telekonferensen och presentationen nås på: https://financialhearings.com/event/44428. Presentationen kommer också göras tillgänglig på https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se