Q4 2022: Stärkta marknadsandelar i Norden och effektivare e-handelsstruktur i Europa

Oktober – December 2022

 • Nettoomsättningen steg med 2,1 % till 1 053 (1 031) MSEK.
 • EBITA, justerad, minskade till 99 (144) MSEK. EBITA marginalen, justerad, uppgick till 9,4 % (13,9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 66 (33) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till 62 (298) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 % (28,9). Förändringen består till stor del av poster av engångskaraktär i jämförelsesiffrorna, som var 176 MSEK högre för kvartalet 2021. Till jämförelsestörande poster 2021 räknas främst den ej kassaflödespåverkande effekten från omvärdering av tidigare intressebolagsandel vid förvärvet av Norwegian Beverage Group.
 • Vinst per aktie uppgick till 0,52 (4,00) SEK där 2021 var starkt påverkat av ovan nämnda poster av engångskaraktär.
 • Marknadsandelen ökade i Sverige till 26,0 % (25,6), i Finland till 18,8 % (16,8) och i Norge till 5,6 % (5,5).

Januari – December 2022

 • Nettoomsättningen steg med 14,8 % till 3 825 (3 331) MSEK.
 • EBITA, justerad, minskade till 377 (399) MSEK. EBITA-marginal, justerad, uppgick till 9,8 % (12,0).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 286 (158) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till 310 (521) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 % (15,6). Förändringen består till stor del av poster av engångskaraktär i jämförelsesiffrorna. Till jämförelsestörande poster 2021 räknas främst den ej kassaflödespåverkande effekten från omvärdering av tidigare intressebolagsandel vid förvärvet av Norwegian Beverage Group.
 • Vinst per aktie uppgick till 2,86 (6,63) SEK där 2021 var starkt påverkat av ovan nämnda poster av engångskaraktär.
 • Marknadsandelen ökade i Sverige till 25,5 % (25,2), i Finland till 16,8 % (15,8) och i Norge till 5,3 % (4,2).

Väsentliga händelser under året

 • Ledningsgruppen förstärktes med ny COO Nordics och VD för Viva eCom.
 • Förvärv av MyTaste & Food (Vinklubben), Sveriges största online community för vin.
 • Avveckling av den kinesiska verksamheten genom försäljning till ett närstående bolag, Vin och Vind AB.
 • Försäljning av lagerfastighet i Tyskland som led i att effektivisera e-handelsverksamheten i Europa.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,55 (1,50) SEK per aktie.

Emil Sallnäs, VD-kommentar:

STABILT AVSLUT PÅ UTMANANDE ÅR OCH STARK STÄLLNING INFÖR 2023

Vi på Viva Wine Group ska vara otroligt stolta över den fantastiska prestation vi gjort tillsammans under 2022. Trots höga jämförelsetal och extremt turbulent omvärld avslutade vi detta utmanande år med en tillväxt för fjärde kvartalet på över två procent och en stabil lönsamhet på 9,4 procent.

MEST UTMANADE ÅRET I MIN KARRIÄR
Ur ett omvärldsperspektiv var 2022 det mest utmanande året sedan jag började min karriär inom vinbranschen för över 20 år sen. Året innebar en perfekt storm med bristsituation på insatsvaror, flaskhalsar i transportkedjan, rekordsvag svensk krona, ett allmänt försämrat marknadssentiment och en återgång till mer traditionella köpmönster efter pandemin. Jag är därför väldigt stolt att vi för 2022 levererade en omsättningstillväxt, inklusive förvärv, på 14,8 procent och en justerad EBITA-marginal som, trots en mycket ogynnsam valutakurs, nådde på 9,8 procent. Vi har stärkt vår position på de nordiska monopolmarknaderna och har lagt grunden till vår nya effektiva europeiska e-handelsverksamhet. Genom anpassningar och effektiviseringar har vi parerat för en del av kostnadsökningarna men har även kunnat föra vidare en stor del till slutkund.

STARK T AVSLUT I DE NORDISK A MONOPOLMARKNADERNA
Både segment Sverige och Norden avslutade året starkt med rekordhöga marknadsandelar i både Finland och Norge. I Sverige mötte vi ökade kostnader och en ogynnsam valutakurs genom prishöjningar mot konsument. Trots att vi höjde priserna lyckades vi hålla volymerna och fortsatte ta marknadsandelar, vilket visar på styrkan i vårt produkterbjudande och stabiliteten i vår verksamhet.

I Finland lyckades vi öka volymerna trots en underliggande marknad som backade med nästan nio procent och noterade en marknadsandel i kvartalet på hela 18,8 procent. Effekterna av en återgång till ett mer traditionellt köpmönster märks ändå tydligast på den norska marknaden. Här backade marknaden med över 18 procent under 2022 jämfört med 2021 då det norska försäljningsmonopolet var påtagligt gynnat av uteblivna restaurangbesök och stängd gränshandel. Därför är det särskilt glädjande att vår norska verksamhet, trots marknadens tillbakagång, lyckades öka sina volymer under 2022.

Vi har sett en tendens till omsvängning i kundpreferenser till viner i något lägre prisklasser. Där har vi sen tidigare en stark position. Vi har även varit snabba att styra vår produktutveckling för att på bästa sätt möta denna efterfrågan. Vi har på senare tid haft ett flertal lyckade produktlanseringar, bland annat succén Falu Rödvin som vi lanserade i Sverige i oktober. Det visar styrkan i vår affärsmodell – att vara lyhörda för kundbeteenden och preferenser och snabbt komma ut med produkter som kunderna efterfrågar.

EN EFFEKTIV E-HANDELSPL ATTFORM
Även i Europa ser vi ett förändrat köpbeteende och skifte mot viner i de lägre prisklasserna. Det har därför varit en stor fördel att ha produkterbjudanden i alla prissegment. Vårt varumärke Weinfürst, som erbjuder kvalitetsviner i något lägre prisklasser, har utvecklats väl både på nya marknader som Tjeckien, och på sin största marknad Tyskland.

Arbetet med att effektivisera vår europeiska e-handelsverksamhet, som inleddes i samband med förvärvet av Vicampo, har pågått under hela året och är nu snart genomfört. Detta syns i den justerade EBITA-marginalen som uppgick till 11,6 procent i sista kvartalet i segmentet eCom. Vi kommer under 2023 nå vårt mål att ha en än mer kostnadseffektiv e-handelsverksamhet med ett lager, ett team och tre plattformar (Vicampo.de, Weinfürst och Wine in Black).

VI GÅR IN I 2023 MED STORT SJÄLVFÖRTROENDE
Det finns absolut goda skäl att vara ödmjuk inför den närmaste framtiden men med den effektiva organisation vi har satt på plats både i de nordiska monopolmarknaderna och i Europa har vi en fantastiskt bra plattform för fortsatt samt ökad lönsam tillväxt. Vi ser också fortsatt mycket spännande förvärvsmöjligheter, framför allt inom e-handel, där vi kan få hävstång på vår befintliga verksamhet. Så även om det fortfarande finns vissa makroekonomiska orosmoln på himlen så känner jag mig trygg och förhoppningsfull inför 2023.

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group
Stockholm, februari 2023

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf.

Offentliggörande och presentation
Viva Wine Groups bokslutskommuniké för 2022 offentliggörs den 23 februari 2023 kl 08:00. Samma dag kl 11:00 hålls en webbsänd telekonferens med VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert. Telekonferensen och presentationen nås på: https://financialhearings.com/event/45870. Presentationen kommer också göras tillgänglig på https://investors.vivagroup.se/sv/rapporter-presentationer/

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se

Linn Gäfvert, CFO
Tel: +46 73 086 89 90
Email: linn.gafvert@vivagroup.se