Q4 2023: Starkt momentum i Norden med rekordhöga marknadsandelar

Oktober – December 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 4,3 % till 1 098 (1 053) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 4,4 % (-0,4).
 • EBITA, justerad, minskade till 70 (99) MSEK. EBITA marginalen, justerad, uppgick till 6,3 % (9,4). Förändringen förklaras huvudsakligen av negativa valutaeffekter.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 92 (66) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till 35 (62) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 3,2 % (5,9). Förändringen förklaras huvudsakligen av negativa valutaeffekter samt kostnader av engångskaraktär.
 • Marknadsandelen ökade i Sverige till 27,4 % (26,0), i Finland till 21,3 % (18,8) och i Norge till 6,4 % (5,6).
 • Vinst per aktie uppgick till 0,00 (0,52) SEK.

Januari – December 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 4,1 % till 3 981 (3 825) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 3,3 % (-3,7).
 • EBITA, justerad, minskade till 292 (377) MSEK. EBITA-marginal, justerad, uppgick till 7,3 % (9,8). Förändringen förklaras huvudsakligen av negativa valutaeffekter.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 212 (286) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till 165 (310) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 % (8,1). Förändringen förklaras huvudsakligen av negativa valutaeffekter samt positiva engångseffekter under 2022.
 • Marknadsandelen ökade i Sverige till 26,6 % (25,5), i Finland till 19,5 % (16,8) och i Norge till 5,9 % (5,3).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,19 (2,86) SEK.

Väsentliga händelser under året

 • Rörelsesegmenten Sverige och Norden har under året slagits ihop och redovisas nu som segment Norden.
 • Viva eCom började leverera från sitt nya centraliserade e-handelslager utanför Mainz, Tyskland.
 • Viva Wine Group AB utsåg ABG Sundal Collier (ABGSC) som likviditetsgarant för företagets aktier.
 • Viva Wine Group ingick ett avtal att förvärva det norska bolaget Target Wines AS, som slutfördes i februari 2024.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • Per den 1 januari 2024 slogs Viva Wine Groups svenska dotterbolag Chris Wine & Spirits AB och Winemarket Nordic AB samman och bildade Morningstar Brands AB.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,55 (1,55) SEK per aktie.

Emil Sallnäs, VD-kommentar:

YTTERLIGARE ETT ÅR AV REKORDHÖGA MARKNADSANDELAR I NORDEN TROTS SVAGA MARKNADER

Vi avslutade 2023 med en rekordstark utveckling i Norden vilken kröntes med en förstaplats på den finska marknaden. Även Viva eCom utvecklades förhållandevis väl i en svag europeisk e-handelsmarknad. Vår centraliserade e-handelsplattform i Europa är på plats och vi fortsätter öppna nya marknader.

STARK PRESTATION TROTS RÅDANDE MARKNAD
Försäljningsmässigt var 2023 vårt bästa år någonsin med en försäljning på 4 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt på totalt 4,1 procent. I Norden växte vi med hela 6,9 procent trots en svag underliggande marknad i alla tre länder. Viva eCom påverkades av en svagare e-handel i framför allt Tyskland och backade med 5,5 procent, vilket vi anser vara en god utveckling under rådande marknadsförhållanden. Bruttomarginalen i Viva eCom stärktes under året tack vare aktivt arbete med produktmixen och nådde 41,7 procent i kvartalet. Totalt för Viva Wine Group uppgick den justerade EBITA-marginalen till 7,3 procent för 2023, negativt påverkad av den svaga svenska och norska kronan. Utöver valutaeffekter påverkades kvartalet även negativt av engångskostnader kopplade till vår förvärvsagenda och effektiviseringar. Vi har under året aktivt jobbat med att balansera valutaeffekterna, både med avvägda prisjusteringar och god kostnadskontroll, för att successivt stärka marginalerna framåt. Trots att valutamotvinden har avtagit något, kommer det på grund av vår säkringspolicy att bli en fördröjning i marginalförbättringen. Med refinansieringen som gjordes under andra halvåret kommer vi också att sänka våra befintliga finansieringskostnader framåt.

VI TAR LEDARTRÖJAN I FINLAND
Vi avslutade 2023 i Norden på bästa tänkbara sätt med rekordhöga marknadsandelar samtidigt som alla tre monopolmarknader backade i volym. I Finland blev vi marknadsledare med en marknadsandel på 21,3 procent för kvartalet och i Sverige passerade vi 27 procent i sista kvartalet. Vår försäljningsvolym i Finland har vuxit starkt under kvartalet med 9,3 procent samtidigt som marknaden backade med 3,5 procent. Den norska verksamheten var den som gick starkast i fjärde kvartalet med en volymtillväxt på hela 11,9 procent medans marknaden backade med 2,1 procent. I slutet av året ingick vi också ett avtal att förvärva Target Wines AS. Med egna varumärken och hög lönsamhet kommer bolaget ytterligare att stärka vår position på den nordiska marknaden.

AVSTAMP FÖR TILLVÄXT I EUROPA
Vi har haft ett intensivt år i Viva eCom då vi har lagt grunden till vår europeiska expansion med ett nytt centraliserat e-handelslager i Tyskland och fortsatt expansion i Östeuropa. E-handelsmarknaden i Europa fortsatte under kvartalet att påverkas av lägre konsumentsentiment och köpkraft, även under julhandeln. Än har vi inte sett någon förbättring eller vändning av konsumentsentimentet. Vi förväntar oss att marknaden kommer att vara fortsatt svag under början av året men vi har förhoppningar om att vi kan komma att se en tillväxt på marknaden igen under 2024.

FORTSATT HÖGA AMBITIONER INOM HÅLLBARHET
Som branschledare inom hållbarhet har vi höga ambitioner. Vi har åtagit oss att minska våra CO2-utsläpp per liter sålt vin till 2030 och uppnå netto noll klimatpåverkan till 2050. Under året har vi förbättrat våra metoder för mätning och datainsamling och integrerat även Finland och Norge i vår uppföljning av klimatutsläpp. Vi arbetar nu med att förbereda oss inför kommande EU direktiv kring hållbarhetsrapportering (CSRD).

ETT UTMANANDE OCH HÄNDELSERIKT ÅR BAKOM OSS
Inflation och höjda marknadsräntor har bitit ordentligt och påverkat sentiment och priskänslighet hos konsumenten samtidigt som vi kämpar i valutamotvind på den nordiska marknaden. Jag väljer att se det positivt. Detta innebär bara att vi måste göra saker smartare och ha en ännu mer effektiv verksamhet.

Mycket har fallit på plats under 2023. Den ambition vi hade när vi förvärvade Vicampo har blivit verklighet och vi kan nu få ordentlig utväxling på vår europeiska organisation. Vi fortsätter att arbeta aktivt med förvärvsagendan och att hitta passande förvärv.

Vi avslutar 2023 med ett starkt momentum i Norden där vi tar marknadsandelar i alla länder. Från årsskiftet 2024 höjs alkoholskatterna på alla monopolmarknaderna, mest i Sverige och Finland, och det återstår att se hur det påverkar slutkonsumenten. Styrkan i vår affärsmodell är snabbheten till marknaden och att möta konsumentens preferenser.

Avslutningsvis är jag oerhört stolt över alla våra medarbetare och samarbetspartners som bidragit till att möjliggöra den starka position vi har idag och ser med tillförsikt fram emot 2024.

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group
Stockholm, februari 2024

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf.

Offentliggörande och presentation
Viva Wine Groups bokslutskommuniké 2023 offentliggörs den 22 februari 2024 kl 08.00. Samma dag kl 11.00 hålls en videokonferens med VD Emil Sallnäs och CFO Linn Gäfvert. Videokonferensen nås på följande länk: https://financialhearings.com/event/48949. Presentationen görs även tillgänglig på https://investors.vivagroup.se/.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Emil Sallnäs, VD
Tel: +46 70-956 58 72
Email: emil.sallnas@vivagroup.se

Linn Gäfvert, CFO
Tel: +46 73 086 89 90
Email: linn.gafvert@vivagroup.se