Valberedning utsedd inför Viva Wine Group AB årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Viva Wine Groups årsstämma 2024 har nu utsetts.

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2022 ska Viva Wine Groups valberedning bestå av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2023. Björn Wittmark, utsedd av Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB, Legendum Capital AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ledamöterna är Carl-Mikael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son, och Magnus Malm, utsedd av Svolder. I valberedningen ingår också Anders Moberg, ordförande i Viva Wine Groups styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2024 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 23 maj 2024 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@vivagroup.se.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se