Viva Wine Group AB utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

Viva Wine Group AB ("Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter.

ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser för Bolagets aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 4 september 2023.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:
Mikael Sundström, Director Sustainability, Communications & Investor Relations
Tel: +46 70 943 22 26
Email: mikael.sundstrom@vivagroup.se
 
Linn Gäfvert, CFO
Tel: +46 73 086 89 90
Email: linn.gafvert@vivagroup.se